Aktivizace seniorů

Cílem aktivizačních programů a určitě i Vaším cílem je udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby. Jistě si uvědomujete, že je velmi důležité pozitivně ovlivňovat psychický stav seniorů, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a přispívat tak ke zvyšování kvality jejich života.

Jak na to?

Pusťte se do zlepšování kvality Vašich seniorů s pomocí on-line knihy "Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy".

V on-line knize se nejdříve stručně seznámíte s problematikou aktivizace, dále se dozvíte o jednotlivých aktivizačních činnostech pro seniory.

Největší přínos on-line knihy

Největším přínosem pro všechny, kteří se chtějí této oblasti aktivně věnovat, je část praktická, ve které jsou k jednotlivým aktivizačním technikám sepsány vhodné postupy, cvičení a příklady.

V on-line knize najdete tyto druhy aktivizačních technik:

 • kognitivní trénink,
 • pohybová terapie, taneční terapie,
 • kreativní techniky,
 • reminiscenční terapie,
 • senzorická (smyslová) stimulace,
 • canisterapie,
 • muzikoterapie,
 • činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření),
 • soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje.

Komu je on-line kniha určena?

 • zaměstnancům zařízení péče o seniory (domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných atd.),
 • rodinným příslušníkům, kteří se starají o seniora doma.

Zkušenosti našich zákazníků s on-line knihou:

On-line kniha "Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy" nám velmi pomáhá, naši klienti si oblíbili veškerá cvičení a snaží se je doplnit o další a další hry.

Objednat

Autoři

Ing. Jarmila Dučaiová

Mgr. Eva Motyčková

Vystudovala farmacii na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Profese lékárnice a omezené možnosti současné klasické medicíny jí ale nepřinášely dostačující odpovědi na otázky týkající se léčení, uzdravování z nemocí, ani na způsoby udržení lidského zdraví a možnosti seberozvoje. Intenzivní hledání ji vedlo od institucionalizovaného medicínského náhledu na člověka směrem k metodám alternativním, homeopatii, studiu principů tradiční čínské medicíny, odhalování vztahů a souvislostí mezi psychikou a somatikou, vědomím a podvědomím, celostnímu pohledu na člověka, k meditacím a technikám bioenergetického léčení. Cítila potřebu propojit tyto opačné pohledy a využívat možnosti, které skutečně fungují. Jako jedna z metod, které mají obrovský potenciál při léčení, prevenci i všestranném seberozvoji, se ukazuje práce se zvukem prostřednictvím celostní muzikoterapie, kterou vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 se této formě muzikoterapie věnuje profesně.

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, DiS. se věnuje práci s cílovou skupinou seniorů od roku 1998. Své praktické zkušenosti získala především na pozici sociální pracovnice v domově pro seniory, na krizové lince pro seniory, na různých dobrovolnických pozicích v zařízeních pro seniory. Je lektorkou (témat např. reminiscence, validace podle Naomi Feil, komunikace s lidmi s demencí, aktivizace seniorů), trenérkou paměti a odbornou konzultantkou pro pečující o osoby žijící s demencí, patří k zakladatelkám Reminscenčního centra, z. s.

Bc. Aneta Novotná DiS.

Bc. Aneta Novotná, DiS. se jako ergoterapeutka věnuje práci se seniory od roku 2009. Vystudovala fyzioterapii na vyšší odborné škole a poté obor ergoterapie na 1. LF Univerzity Karlovy. Je certifikovanou trenérkou paměti druhého stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkového joggingu. Má zkušenosti z různých typů sociálních zařízení, jakými jsou denní stacionář, dům sociálních služeb, centra aktivizačních programů pro seniory a kluby seniorů. Zaměřuje se na aktivizaci a udržení soběstačnosti seniorů trénováním kognitivních funkcí, pohybovou terapií, reminiscencí, poradenstvím a volnočasovými aktivitami. Věnuje se klientům z běžné seniorské populace i seniorům s různým typem zdravotního postižení nebo omezení.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD. působí na Fakultě zdravotních oborů Prešovské univerzity v Prešově jako odborný asistent. Její odborná profilace je zaměřena na problematiku ošetřování, profesní etiky, manažerské etiky, aplikované psychologie.Kromě pedagogické a publikační činnosti se věnuje i projektům.Z nich nejvýznamnější jsou: Vzdělávací centrum pomoci pro příbuzné pacienty s Alzheimerovou chorobou v kontextu propojení teorie a praxe ve výuce studentů; Komunikace se sluchově postiženými v ošetřovatelské praxi; Etika jako součást odborné způsobilosti pomáhajících profesí.

 
Nahrávám...
Nahrávám...